Atnaujinta: 2021 balandžio 26 d.

Privatumo ir slapukų politika

Bendrosios nuostatos

UAB „Labai geri projektai“, juridinio asmens kodas 305560785, buveinės adresas: Švitrigailos g. 11K-212, Vilnius, tel. Nr.: +370 604 28009 (toliau – Bendrovė) supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai žiūri į su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus ir imasi visų būtinų priemonių duomenų subjektų privatumo saugumui užtikrinti.
Šis privatumo pranešimas numato, kaip Bendrovė tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, informaciją, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:
·        Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau- BDAR arba Reglamentas);
·       2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nr. XIII-1426 (toliau- ADTAĮ);
·       2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135;

Kaip renkame Jūsų duomenis?

Kaip surenkame Jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes Jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.
Bendrovė tvarko duomenis:
·       gautus tiesiai iš Duomenų subjekto (Jūsų), pvz. kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais.
·       kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, t. y. lankotės mūsų interneto svetainėse ir pan.
·       gautus iš duomenų registrų, kai turime parengti Jums sutartį.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?

Duomenų rinkimo tikslas: Sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas
Teisinis duomenų rinkimo pagrindas: Sutarties vykdymas BDAR 6 str., 1 d. b punktas
Asmens duomenų kategorijų aprašas: Vardas, pavardė, telefonas, gyvenamoji vieta, banko rekvizitai, asmens dokumento numeris, individualios veiklos pažymėjimo numeris, asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas, susirašinėjimų turinys ir juose pateikiama informacija, duomenys iš registrų centro
Duomenų saugojimo terminai: 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Duomenų rinkimo tikslas: Puslapio lankytojų įpročių stebėjimas
Teisinis duomenų rinkimo pagrindas: Teisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktas
Asmens duomenų kategorijų aprašas: Slapukų surenkama informacija, registracijos duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas
Duomenų saugojimo terminai: Iki sutikimo atšaukimo

Duomenų rinkimo tikslas: Skundų ir užklausų nagrinėjimas
Teisinis duomenų rinkimo pagrindas: Teisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktas
Asmens duomenų kategorijų aprašas: Vardas, pavardė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, buto adresas, kreipimosi turinys
Duomenų saugojimo terminai: 5 metai po skundo išnagrinėjimo

Duomenų rinkimo tikslas: Socialinių tinklų administravimas
Teisinis duomenų rinkimo pagrindas: Sutikimas BDAR 6 str., 1 d. a punktas; Teisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktas
Asmens duomenų kategorijų aprašas: Komentaras, žinutės turinys, vardas, pavardė
Duomenų saugojimo terminai: Informacija saugoma socialiuose tinkluose, kol asmuo pats ištrina duomenis

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Duomenims tvarkyti Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas Bendrovė asmens duomenų politikoje.
Pateikiame Bendrovės pasitelktų duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:
·     Bendrovės pasitelktiems nekilnojamojo turto pardavimo partneriams;
·     mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
·     bankams, kai sudaromi mūsų tarpusavio sandoriai reikalauja bankų finansavimo;
·     notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos;
·     antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams;
·     duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
·     reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
·     kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų verslo pardavimu, susijungimais, pirkimais arba viso verslo ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius pokyčius;
·     įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų Centrui, Sodrai, Darbo biržai ir kt.;
·     teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams.

Duomenų perdavimas į Trečiąsias valstybes

Esant poreikiui duomenų teikimas į Trečiąsias valstybes mūsų partnerių vykdomas remiantis teisėto duomenų perdavimo pagrindais, numatytais Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
Rekomenduojame susipažinti ir su mūsų partnerių pateiktais privatumo pranešimais:
Socialinių tinklų administratorių privatumo pranešimai:
Facebook: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation;
Facebook slapukų politika: https://lt-lt.facebook.com/policies/cookies/;
Instagram duomenų politika: https://help.instagram.com/155833707900388;
Statistikos sekimo paslaugos tiekėjų privatumo pranešimai:
Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Kaip apsaugome Jūsų duomenis?

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Bendrovė yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Bendrovė, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi ENISA gairėmis, gerosiomis informacinės saugos praktikomis, VDAI parengtomis gairėmis bei rekomendacijomis.

Kokias teises turite?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:
1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pavyzdžiui, Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.
5. Teisė į duomenų perkėlimą. T. y. pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi Bendrovė teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.
7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu Jums daro didelį poveikį;
8. Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovė gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Savo teises galite įgyvendinti:
1.      Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu hello@reefo.lt. Prašymas turi būti pasirašytas galiojančiu el. parašu arba prie prašymo turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens dokumento kopija, tam, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe.
2.     Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Švitrigailos g. 11K-212, Vilnius, nurodant, kad laiškas skirtas duomenų apsaugos pareigūnui. Prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija patvirtinta notaro.
Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.
Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.
Bendrovė turi teisę atsisakyti nagrinėti duomenų subjekto prašymą, jei nustatytų, jog prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio.
Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jei dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Bendrovėje iškiltų klausimų, įskaitant pranešimus apie pastebėtus asmens duomenų pažeidimus, maloniai prašome kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną bet kuriuo Jums patogiu būdu:
el. paštu: hello@reefo.lt;
telefonu: +370 604 28009;
raštu adresu: Švitrigailos g. 11K-212, Vilnius.

Kokius slapukus ir kaip naudojame?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.
Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Paskirtis: Fiksuoja vartotojo atėjimo laiką
Slapuko pavadinimas: October_session
Slapuko galiojimo laikas: Iki interneto Svetainės lango uždarymo pabaigos
Naudojami duomenys: Unikalus ID

Paskirtis: Google Analytics: atskiria vartotojus
Slapuko pavadinimas: _ga
Slapuko galiojimo laikas: 2 metus
Naudojami duomenys: Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID

Paskirtis: Google Analytics: atskiria vartotojus
Slapuko pavadinimas: _gid
Slapuko galiojimo laikas: 1 dieną
Naudojami duomenys: Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID

Paskirtis: Google Analytics slapukas reikalingas sąsajai su Google Analytics paskyra
Slapuko pavadinimas: _utmt_UA_XXX
Slapuko galiojimo laikas: 6 mėnesius
Naudojami duomenys: N/A

Paskirtis: Google Analytics: saugoma informacija iš kur vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą paspaudė, koks raktažodis buvo panaudotas
Slapuko pavadinimas: __utma, _utmb, _utmc
Slapuko galiojimo laikas: 2 metus
Naudojami duomenys: N/A